Land i Afghanistan

Åben kort
Lokal tid:
23:59:24

Desværre, der er ingen steder i Afghanistan

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Hamid karzai International Airport

1,Great Massoud Avenue,Khwaja Rawash,Kabul
airportLæs mere

شفا خانهِ فرانسوی ها

Kabul
hospitalLæs mere

Logi

Darya Village Hotel In Kabul

Unnamed Road،کابل،
lodgingLæs mere

Restaurant

صلون افغانستان نوین

Airport Road, Kabul
restaurantLæs mere

Kabulino Pizza&Grill

Bodkhak charahi arzan qemat, Kabul
restaurantLæs mere

Manal Catering Services - آشپزخانه و کیترینگ منال

Service Road, Kabul
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning