Steder i Ghazni

Åben kort
Lokal tid:
20:21:04

Relief International

Ghazni
point_of_interestLæs mere

تکنالوژی قرن 21

Ghazni
point_of_interestLæs mere

فاروق/عجوہ دہ غوڑو شرکت

Unnamed Road, Ghazni
point_of_interestLæs mere

AIB ATM Machine

Saray Ghazni Finest, Super market
atmLæs mere

Hameedi Private Hospital

Ghazni
hospitalLæs mere

Hamidee Private Hospital

Unnamed Road
hospitalLæs mere

د غزنې د معارف کتاب پلورنځۍ

Ghazni
libraryLæs mere

انستیتوت علوم صحی عمر آریا

Ghazni
doctorLæs mere

زبیر چای فروشی

Ghazni
storeLæs mere

فروشگاه موبایل هادی

Ghazni
foodLæs mere

Shahzada Market شهزاده مارکېت

Unnamed Road, Ghazni
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Ghazni

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning